Bases legals del sorteig

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

L’entitat Centre Cultural l’Avenç amb domicili al carrer Ángel Guimerà, 27 d’Esplugues de Llobregat (08950) Barcelona – Espanya i identificada amb el número G586290080 organitza el sorteig (d’ara endavant, “la Promoció”) d’àmbit nacional, a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a usuaris residents a Espanya d’acord amb allò que disposa l’apartat requisits de participació.

La finalitat del sorteig és premiar la fidelitat dels seguidors amb el Centre Cultural l’Avenç.

2. DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La Promoció s’iniciarà el dia 22 del mes de març del 2022 a les 11.00h, i finalitzarà el dia 26 del mes de març del 2022 a les 11.00h.

L’entitat es reserva la facultat de no procedir a dur a terme l’acció promocional si per a la data reflectida de començament d’aquesta no s’ha registrat una participació superior a 10.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

– Podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya i siguin més grans de 18 anys.

– Només hi podran participar aquells participants que siguin titulars d’un compte a Instagram.

– Els participants hauran de seguir el compte @lavenccentrecultural.

– Els participants haurien de donar m’agrada a la imatge promocional.

– Els Participants hauran de comentar la publicació de la marca a la xarxa social Instagram etiquetant 2 amics durant el període de participació.

– Els participants només podran participar amb un únic perfil d’Instagram. Si es detecta que un participant participa amb diversos perfils d’Instagram seran desqualificats.

L’aplicació acumularà mencions i hashtags d’un mateix participant encara que estiguin en comentaris diferents.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Es triarà el guanyador per mitjà de la plataforma Easypromos de forma aleatòria. El guanyador serà comunicat el 26 de març a les 19:00 a través dels perfils socials de l’entitta, juntament amb el certificat de validesa del sorteig.

El premi consistirà en dues entrades per l’espectàcle de màgia “En Acció” del Mag Ramó el proper 27 de març a les 19:00h al Teatre Joan Brillas d’Esplugues de Llobregat.

El premi no es podrà bescanviar per diners en metàl·lic o qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració. L’Empresa es guarda el dret de modificar el premi si al dia de declarar al participant com a guanyador existissin problemes d’estoc del mateix i, per tant, impossibilitat de poder-ne donar.

El guanyador podrà contactar amb l’Empresa durant el termini de 10 dies a comptar de la data en què s’anunciï al perfil social de la marca. En cas que en el termini estipulat no es produís aquest contacte es procedirà a assignar un altre guanyador.

La celebració del sorteig, així com la concessió del premi, queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s’evidenciés que qualsevol dels Participants no compleix els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut de aquesta Promoció.

L’entitat es reserva el dret de declarar el sorteig desert.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut dels quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers.

Tampoc no es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i/o la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els Participants a la Promoció, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d’altres Participants.

La participació a la present Promoció, així com la publicació dels comentaris que es facin per part dels Participants a les publicacions no podran vulnerar sota cap concepte les Regles comunitàries d’Instagram ni les Condicions d’ús d’Instagram.

Si es descobrís per part de l’entitat l’ús de mitjans fraudulents per a la participació, com ara l’ús de bots als comentaris, el premi no serà adjudicat i continuarà sent propietat de l’entitat.

7.-EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc no ens responsabilitzem de l’ús que faci el Participant respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi.

En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de l’Empresa i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre-la, incloent-hi la pàgina web de participació.

8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L’entitat responsable del tractament de les seves dades és l’Avenç Centre Cultural amb domicili al carrer Ángel Guimerà, 27 d’Esplugues de Llobregat (08950) Barcelona – Espanya i identificada amb el número G586290080.

De conformitat amb allò establert al Reglament General de Protecció de Dades, cada participant amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consenteix que les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer, titularitat d’aquesta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat als resultats, i tramitar el lliurament del premi.

Us informem que podeu exercir els vostres drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Oposició, Limitació del tractament, Portabilitat, oblit ia no ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant l’enviament d’un e-mail a [email protected] o bé mitjançant carta dirigida a la següent adreça: carrer Ángel Guimerà, 27 d’Esplugues de Llobregat (08950) Barcelona – Espanya, adjuntant en ambdós casos còpia d’un document identificatiu.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el Participant tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular a l’Estat membre on tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, a cas que considereu que el tractament de les vostres dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels vostres drets.

És per això que el participant declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals acceptant i consentint el tractament.

9.- CANVIS I ACCEPTACIÓ

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels Participants a la Promoció.

El mer fet de participar al sorteig implica que el Participant accepta totalment les condicions d’aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través del qual se’n desenvolupa.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regeixen de conformitat amb la llei espanyola. Són competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que es pugui plantejar en relació amb la validesa, la interpretació o el compliment d’aquestes bases els jutjats i els tribunals de la ciutat de residència del participant.